Onninen AS og Åpenhetsloven

Stortinget vedtok Åpenhetsloven 1. juli 2022. Åpenhetsloven en lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Formålet med Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal bidra til å fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre forbrukere, organisasjoner, fagforeninger og andre tilgang til informasjon om hvordan virksomheter og leverandørkjeder arbeider med dette. Du kan lese mer om hva loven omfatter på Etisk Handel Norge sine hjemmesider.

Hvordan vil Onninen AS følge opp Åpenhetsloven

Som følge av Åpenhetsloven forsterker Kesko Norge egen innsats.
Onninen vil gjennomføre aktsomhetsvurderinger, kartlegging, forebygging, begrensning og gjøre rede for hvordan egen virksomhet og hvordan vår leverandørkjede håndterer eventuell negativ påvirkning på arbeidstaker- og menneskerettigheter.

Status per desember 2022

Den første desember 2021 ansatte Onninen en egen bærekraftsansvarlig med ansvar for å implementere oppfølging av kravene som følger av Åpenhetsloven inn i vår daglige drift. Kesko Norge har etablert en intern arbeidsgruppe som arbeider med oppfølging av Åpenhetsloven på tvers av Byggmakker og Onninen AS.

Som følge av Åpenhetsloven har vi forsterket våre kvalitetsarbeid gjennom oppdatert policy for vår egen virksomhet og retningslinjer rettet mot våre leverandører for å synliggjøre krav som følger av loven (se vedlagte dokument). Retningslinjene er også inkludert inn i våre hovedavtaler fra og med 2022.

I tillegg må alle våre leverandører forplikte seg til Kesko Code of Conduct for våre samarbeidspartnere. Videre er vi i gang med å utvikle en ESG spørreundersøkelse til bruk mot utvalgte leverandører. Undersøkelsen tilpasses lovkravene i åpenhetsloven og utforming og systematikk gjøres i samarbeid med Cemasys (www.cemasys.com).

Vårt kategoriteam i Onninen har gjennomført en risikokartlegging av egen leverandørkjede. Først undersøkte vi hvor mange direkte leverandører lokalisert i risikoland Onninen kjøper fra. Konklusjonen er at våre direkte leverandører i risikoland følges opp i hovedsak gjennom amforfi BSCI (les mer om amorfi BSCI under) og alle våre direkte leverandører er lokalisert i Kina. Noen få direkte leverandører i Kina er ennå ikke fulgt opp gjennom amorfi BSCI, men er registrert i systemet og planlegges følges opp/undersøkes med aktsomhetsvurderinger i tiden som kommer.

I tillegg til direkte leverandører kjøper Onninen også av såkalte «mellomledd» i markedet. Et «mellomledd» kan forstås som en importør eller produsent lokalisert i Norge eller f.eks. i EU, men selve mellomleddet er ikke i seg selv lokalisert i et risikoland. For denne gruppen leverandører har vi vurdert kategorier som kan ha høy iboende risiko og hvorvidt varekategoriene har opprinnelse fra et risikoland. I dette arbeidet har vi anvendt Etisk Handel sitt kartleggingsverktøy «risk salient tool» som tar utgangspunkt i verdensbankens definisjon av risikoland og aktuelle menneskerettproblemer relevant i de ulike risiko landene. Etter kartleggingen fremkom ulike varekategorier. Deretter har vi sett på hvilke leverandører som finnes under hver kategori. Deretter har vi prioritert etter omsetning per leverandør.

Konklusjon av arbeidet er at vi skal følge opp leverandører med produkter fra Kina, Sri-Lanka, Tyrkia og India. Vi har valgt ut ca. 50 leverandører som skal følges opp nærmere. I tillegg, som en forsikring og skal vi gjennomføre ESG undersøkelsen nevnt over, som planlegges utført nyåret 2023 og skjer i samarbeid med Cemasys. Undersøkelsen skal gi oss et bedre totalbilde av risikoeksponering mot eventuelle «mellomledd» og vil påvirke hvordan vi skal prioritere vår innsats knyttet til åpenhetsloven fremover.

På samme måte som vi stiller krav til oss selv, må vi undersøke om leverandører har tilstrekkelig kvalitet i sin egen drift som skal sikre deres arbeid med sosial bærekraft slik at dette følges opp bakover i verdikjeden. Vi må også forvente at våre nærmeste leverandør videreformidler retningslinjer og krav videre til egne underleverandører/mellomledd i neste ledd av verdikjeden.

Innen 30. juni 2023 planlegger vi å publisere en rapport som oppsummerer status på arbeidet med Åpenhetsloven.

Kesko Group har allerede etablert rutiner for etisk handel i tråd med Åpenhetsloven. Kesko Group har i flere år hatt policy og rutiner for hvordan Kesko Group skal begrense negativ påvirkning i egen leverandørkjede. Disse rutinene gjelder også for innkjøp til Onninen AS når innkjøp skjer i regi av Kesko Group.

Aktsomhetsvurderinger, åpenhet knyttet til arbeidet med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold er fulgt opp i flere år. Status rundt dette kan man lese om i Kesko Group bærekraftsrapport for 2021 på side 24 – 29 her i denne pdf-en: https://www.kesko.fi/globalassets/03-sijoittaja/raporttikeskus/2022/q1/kesko_annual_report_2021_sustainability.pdf

Implementering og gjennomføring av arbeidet er forankret i Kesko Group sitt medlemskap i Amfori BSCI. Amfori er en internasjonal forening som arbeider med å fremme etisk handel gjennom aktsomhetsvurderinger. Arbeidsmetodikken knyttet til aktsomhetsvurderinger er i tråd med kravene i Åpenhetsloven.

Kesko Group krever at alle leverandører etterlever prinsippene fremsatt i amfori BSCI Code of Conduct. Et samarbeid med Kesko Group forplikter enhver leverandør til å følge dette. Kesko Norge krever i tillegg at alle våre leverandører følger kravene etter Åpenhetsloven.

Har du eventuelle spørsmål knyttet til hvordan vi arbeider med etisk handel og hvordan vi etterlever Åpenhetsloven kan du kontakte oss på følgende e-postadresse:

apenhetsloven@onninen.com

Mer om amfori.org:
• www.amfori.org
https://www.amfori.org/content/amfori-bsci
https://www.amfori.org/sites/default/files/amfori-2020-02-06-country-risk-classification-2020.pdf