Salgs- og leveringsbetingelser VVS

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Onninen AS – VVS, sist oppdatert 01.10.2019

1. Innledning

1.1 Disse generelle salgs- og leveringsbetingelsene gjelder foran andre leveringsbetingelser og dokumenter så langt de ikke uttrykkelig fravikes ved skriftlig avtale mellom partene. FL-VA/VVS2016, felles salgs- og leveringsbetingelser for VVS- og VA-bransjen, gjelder i tillegg til disse generelle salgs- og leveringsbetingelsene. Ved eventuell motstrid har Onninens salgs- og leveringsbetingelser forrang.

__1.2 __Onninen har rett til å utføre kredittsjekk av Kjøper. Dersom resultatet av kredittsjekken ikke er tilfredsstillende etter Onninens rutiner, kan Onninen avvise bestillinger fra Kjøperen.

1.3 Med mindre annet er skriftlig avtalt utfører ikke Onninen montering av produktene, og har ikke noe ansvar for dette.

2. Tilbud - Priser

__2.1 __Tilbud gitt av Onninen gjelder i det tidsrom angitt i tilbudet, eller hvis dette ikke er angitt i fem virkedager.

__2.2 __Prisene baseres på de til enhver tid gjeldende priser. Alle priser er angitt eks. MVA, hvis ikke annet fremkommer skriftlig. Onninen forbeholder seg retten til å endre priser og rabatter uten varsel.

3. Småordretillegg, pakningsbrudd og andre tillegg

3.1 Ved bestillinger med netto ordreverdi under kr 1000,- beregnes småordretillegg på kr 250,-. For varer som bestilles fra underleverandør vil Kjøper også kunne bli belastet med andre omkostninger som frakt, ekspedisjonsgebyr, kapptillegg m.m.

3.2 Det tilkommer gebyr for pakningsbrudd som beregnes avhengig av produktenes pris. Pakningsbrudd vil variere fra kr 50,- til kr 250,- pr. brudd.

3.3 Europaller belastes i henhold til til prisliste på www.onninen.no.

3.4 Miljøgebyr for EE-avfall er ikke innkalkulert i produktprisene. Dette faktureres kjøper i tillegg.

4. Produktinformasjon

4.1 Alle data (inkl. priser) som finnes i produktinformasjoner og prislister er kun bindende i den utstrekning det er særskilt skriftlig avtalt eller følger av FL-VA/VVS 2016. Onninen forbeholder seg retten til å endre pakningsstørrelse, konstruksjoner, mål og varesortiment uten varsel.

4.2 Onninen leverer produkter som tilfredsstiller norske lover og forskrifter. Onninen benytter NRF-, EFO-, Nobb-database for dokumentasjon og informasjon på produkter. Onninen har ikke noe ansvar for registrering/oppdatering i andre databaser og er under ingen omstendighet ansvarlig for å dekke kostnader knyttet til slike databaser.

__4.3 __Alle tegninger og tekniske dokumenter vedrørende materiell forblir Onninens eiendom. Kjøper har ingen rett til å bruke disse på andre måter enn det som er skriftlig og uttrykkelig avtalt

5. Levering og forsendelse

5.1 Varer som leveres fra Onninens hovedlager (DC) leveres DDP (duty delivery paid) Kjøpers faste lageradresse ulosset iht. Incoterms 2010 med de unntak som fremkommer nedenfor. Skaffevarer (dvs. varer som ikke normalt er i Onninens faste lagersortiment) leveres EXW (ex works) iht. Incoterms 2010 med mindre annet er spesielt avtalt.

EXW gjelder alltid for følgende forsendelser:

 • Gods med høy fraktberegning dvs. spesialgods som volum – og langgods og tyngre materiell. Eksempelvis rør, stiger, store skap samt galvanisert materiell og lignende.
 • Spesialtransport av container til og fra anlegg.
 • Hasteleveranser med budbil, Express frakt, flyfrakt og lignende.
 • Returfrakt med unntak av feilleveranse.
 • Forsendelser til Svalbard og utlandet

5.2 Fraktsonetillegg belastes etter følgende satser på lagerførte varer:

Distrikt
Østlandet 0 %
Sørlandet 0 %
Vestlandet 0 %
Trøndelag 4 %
Nord-Norge 5 %

5.3 Hvis Kjøper unnlater å ta imot leveransen til avtalt tid, skal Kjøper likevel betale ved forfall. Unnlater Kjøper å motta leveransen, kan Onninen kreve kompensasjon for de ekstra kostnader, herunder frakt- og lagringskostnader, som Kjøpers manglende mottak medfører for Onninen.

5.4 Ved nattleveranser og i andre spesielle tilfeller vil Onninen levere uten kvittering av mottager. Onninen regner i slike tilfeller varen for levert når den er satt på avtalt sted. Dette betyr at;

 • Kjøper tar over ansvar og har risiko for at varene er tilstrekkelig sikret.
 • Onninen/transportør dekker ikke eventuelle mangler ved / skader påført leveranse etter avlevering.

Kjøper og transportør avtaler seg imellom ved behov for nøkler.

6. Betalingsbetingelser

Leveranser forfaller til betaling 30 dager fra fakturadato, som er samme dag som varene sendes ut til Kjøper fra Onninen. Er det avtalt delleveranse, kan Onninen sende faktura etter hver delleveranse. Ved forsinket betaling belastes Kjøperen med forsinkelsesrente som er påført faktura, pt 12 %. Onninen forbeholder seg retten til å nekte å akseptere bestillinger og/eller stanse leveringer dersom kredittgrense gitt av Onninen er overskredet, eller det foreligger mislighold av tidligere fakturaer.

7. Salgspant - sikkerhet

Onninen forbeholder seg salgspant i de solgte produkter inntil hele kjøpesummen med tillegg av eventuelle renter og omkostninger er betalt. Onninen forbeholder seg retten til å kreve annen sikkerhet i tillegg eller i stedet for salgspant. Kjøper har ikke rett til å videreselge leverte produkter som er beheftet med salgspant før hele kjøpesummen med omkostninger er betalt.

8. Leveringstid

Den oppgitte leveringstiden er veiledende, med mindre det uttrykkelig fremgår skriftlig i ordrebekreftelsen eller i skriftlig avtale at den er bindende. For lagerførte produkter som er bestilt innen avtalt tid, er leveringstidspunkt i henhold til Onninen AS’ og transportørens ruteplan. Gods som blir definert som «spesialgods» av transportørene har 1 dag ekstra framføringstid. Eksempler på slikt gods er: tyngre materiell, volum- og langgods.

9. Undersøkelsesplikt

Kjøper plikter å undersøke at leveransen er kontraktsmessig så snart den er mottatt, og før leveransen videreselges, monteres, eller på annen måte tas i bruk. Unnlater Kjøper å foreta slike undersøkelser, og forholdet burde vært oppdaget ved undersøkelsen, bortfaller Onninens mangelsansvar.

10. Produktansvar

Med de begrensninger som følger av produktansvarslovens (lov av 23.12.1998 nr. 104) ufravikelige bestemmelser, er Onninen kun ansvarlig for personskade hvis det kan dokumenteres at skaden skyldes grove feil eller forsømmelser begått av Onninen eller noen som han svarer for. Onninen har ikke noe ansvar for skade på fast eiendom og løsøre som inntrer mens varen er i Kjøperens besittelse. Heller ikke har Onninen ansvar for skade på produkter fremstilt av Kjøperen, eller på produkter der disse inngår.

11. Ansvar for forsinkelser

Onninen er bare ansvarlig for tap påført kjøperen som følge av Onninens forsinkelse, dersom dette er skriftlig avtalt på forhånd, og uansett begrenset til oppad 7,5 % av kjøpesummen for den forsinkede vare.

12. Ansvar for feil eller mangler

12.1 Dersom Kjøper ved mottak av den enkelte leveranse avdekker frakt¬skader, eller at enkeltvarer har synlige feil eller mangler, jf. Kjøpers undersøkelsesplikt etter pkt. 9 ovenfor, må Kjøper melde fra til Onninen uten ugrunnet opphold, som normalt er innen 7 dager etter varemottak. Leveranseavviket skal dokumenteres med angivelse av pakkseddel nr. antall kolli, vekt mm. som er skadet overfor transportør og Onninen. NB! Synlige transports¬kader må være anmerket på fraktbrevet og signert av sjåfør. Ved korrekt innmelding av skade, feil eller mangel, vil Onninen avhjelpe mangelen.

12.2 I en periode på 12 måneder etter den enkelte leveranse er mottatt av Kjøper, er også Onninen ansvarlig for å utbedre skjulte feil og mangler som Kjøper ikke hadde mulighet til å avdekke i sin inspeksjon etter pkt. 9. Dette forutsetter at Kjøper har reklamert skriftlig uten ugrunnet opphold.

12.3 Varer som har feil eller mangler skal returneres Onninen. Onninens ansvar for feil og mangler er begrenset til omlevering eller reparasjon av varen etter Onninens valg. Omlevering gjøres ved levering av erstatningsvare på samme eller tilsvarende måte som opprinnelig vare har blitt levert av Onninen. Onninen er ikke forpliktet til å betale erstatning for eventuelt tap som følge av mangelen. Onninen er heller ikke ansvarlig for kostnader til videre¬transport fra leveringssted, demontering, installasjon, deponering eller lignende i forbindelse med reparasjon eller omlevering, og Kjøper kan heller ikke kreve erstattet slike kostnader ved eventuell deknings¬transaksjon.

12.4 For erstatningsdeler som leveres i forbindelse med utbedring av mangel som Onninen svarer for, gjelder ingen egen reklamasjons¬periode. Reklamasjon for slike deler utløper samtidig med utløpet av reklamasjonsperioden for den opprinnelige leveransen.

12.5 Mangelsansvaret gjelder ikke dersom:

 • Det er gjort inngrep i varen uten Onninens samtykke.
 • Varen er skadet som følge av ukyndig behandling i henhold til. teknisk dokumentasjon.
 • Varen er skadet som følge av feil bruk og/eller feil montasje eller kobling av varen eller brudd på offentlige bestemmelser.
 • Skaden følger av alminnelig slitasje og elde som følger av normal bruk, mangelfullt vedlikehold eller overbelastning av leveransen.

13 Garanti

13.1 Garantitiden varierer for produkt til produkt og avhenger av hvilken garanti produsent av det aktuelle produkt har gitt.

13.2 Garantien videreføres av Onninen på identiske vilkår som den enkelte produsent gir for produktet. Garantien dekker material- og produksjonsfeil, og er begrenset til omlevering eller reparasjon av varen etter Onninens valg. Pkt. 12, 3-5 gjelder tilsvarende.

14. Erstatningsbegrensning

Ved forsinkelse, mangler eller andre krav i tilknytning til avtalen er Onninen ikke under noen omstendighet ansvarlig for indirekte tap, herunder men ikke begrenset til tapt fortjeneste, tapt omsetning, tapte innsparingsmuligheter, krav fra tredjepart eller annen konsekvensskade påført Kjøperen. Maksimal erstatning knyttet til den enkelte leveranse er begrenset til en sum tilsvarende vederlaget for den aktuelle leveransen.

15. Fritakelsesgrunner (Force Majeure)

Følgende omstendigheter skal anses som fritakelsesgrunner dersom de hindrer avtalens oppfyllelse eller gjør oppfyllelsen urimelig tyngende: Lokal eller landsomfattende arbeidskonflikt, brann, krig, militær oppstand, beslagleggelse, valutarestriksjoner, opprør, mangel på transportmidler, (stengte veier/togforbindelser m. m.) alminnelig varemangel, kassering av store arbeidsstykker, mangel på arbeidskraft, innskrenkinger av krafttilførsel eller forsinkelse av leveranse fra underleverandør.

16. Retur av varer

16.1 Retur kan kun skje når det er skriftlig avtalt og ved at utfylt retur¬dokument er mottatt. For at returen skal kunne godkjennes og kreditering gjennomføres, må det sammen med varen legges ved kopi av returdokumentet. Varene må være kjøpt av Onninen. Varene sendes til angitt sted. Kjøper betaler returfrakten og bærer selv risikoen for varen frem til anvist lagersted.

16.2 Standard lagervarer på returtidspunktet levert av Onninen i kontrakts¬messig stand, mot faktura- eller salgsordrereferanse, tas i retur i 12 måneder etter forsendelsesdato mot beregning av returgebyr 20 % av varens nettopris på salgstidspunkt, minimum returavgift kr 150,-. Materiell i brutte forpakninger, i salgbare volumer (Onninens lager¬beholdning og salgsfrekvens, avgjør salgbarhet) krediteres mot beregning av returgebyr 30 %. Retur uten faktura- eller salgsordre¬referanse krediteres mot beregning avtalepris minus 50 % returgebyr. Retur av varer med fakturaverdi på under 500,- NOK ekskl. mva, krediteres ikke med mindre varene er feil levert av Onninen. Feil bestilt vare på netthandel / EDI anses som kundefeil mot beregning av returgebyr.

16.3 Varer som ikke er lagervare hos Onninen AS, tas i retur hvis Onninens AS selv har returrett til sin leverandør, i henhold til leverandørens betingelser, mot beregning av returgebyr og fraktkostnader, minimum 30 % returgebyr.

16.4 Dersom varen er levert i original emballasje, må varen returneres i samme emballasje. Varer som selges i hele forpakninger tas ikke i retur når brudd er foretatt.

16.5 Retur fra prosjekt må avtales spesielt med Onninen kundesenter og kan tas i retur i 12 måneder fra forsendelsesdato mot beregning av returgebyr 20 % og fraktkostnad.

17. Tvister

17.1 Enhver tvist som måtte oppstå i anledning av avtalen mellom Kjøper og Onninen, avgjøres etter norsk rett.

17.2 Tvister som måtte oppstå i anledning avtalen skal forsøkes løst ved forhandlinger. Fører ikke forhandlingene frem, kan hver av partene kreve saken avgjort ved de ordinære domstolene, med Oslo tingrett som verneting.